Top Guidelines Of תגיש לי

וגם כי הצורך הוא תרבותי ואני חייב להודות שאני לא יודע מה הן אותן "קולוניות", אבל אוסטרליה היא עדיין מדינה שבה אתה לא דובר את השפה העברית...ואני בהחלט מודעת לעתיד קשה מאוד שאני עשויה לגזור על ילדיי

read more